Algemene voorwaarden

U kunt onze algemene voorwaarden ook in PDF downloaden.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden.pdf (98.1KB)

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van alle op deze website vermelde producten en diensten.Deze voorwaarden zijn bindend bij elk verhuur, tenzij anders overeengekomen met huurder

                   Partytent verhuur-noord


Richard

Oldenoert 68

9351 KR LEEK

K.v.k. te Groningen nr: 61413852

Btw Id nr: NL002191869B45

           1. Object van deze overeenkomst


1.1.


Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen en diensten, met daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds Partytent verhuur-noord gevestigd te Leek hierna te noemen verhuurder, anderzijds een in de overeenkomst met namen genoemde natuurlijke of rechtspersoon , verder te noemen huurder.

           2. Duur van de overeenkomst


2.1.


Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum die in deze overeenkomst is vermeld , tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.

          3. Levering en Terugbezorging


3.1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij voorgenoemde verhuurde op te halen en bij beëindiging terug te brengen en te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen beide partijen is overeengekomen dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zich zal belasten.3.2. Indien de datum voor retourneren van de gehuurde goederen wordt overschreden is huurder aan verhuurder een onmiddellijke opeisbare


en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijn, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

                    4. Leveringstermijn


4.1. Indien de verhuurder zich tegenover de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.4.2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade indien de gehuurde goederen door welke oorzaak dan ook niet conform de overeengekomen termijn beschikking van de huurder worden gesteld.

     5. Controle/onderzoek op goede staat                                        goederen


5.1. De huurder is gehouden het geleverde na levering te onderzoeken. Daarbij behoort de huurder te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in normale ( handels-) verkeer gelden.

5.2. De huurder dient eventueel gebreken en schade onmiddellijk, althans binnen 4 uur na in ontvangstneming telefonisch en/of gespecificeerd per e-mail aan de verhuurder te berichten. Vanaf het moment van het in gebruik nemen van huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren. 5.3. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten de schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst, mits het voorradig is en als deze niet voorradig is zal de verhuurder een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verhuurde goederen.

               6. Verplichtingen huurder


6.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts in overeenstemming met de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder. a. De gehuurde goeder in overeenstemming met de bediening- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht en gebruik die aan huurder bij aflevering van goederen zijn verteld en of overhandigd te behandelen. b. Geen veranderingen aan de verhuurde goederen aan te brengen. c. De verhuurder ten alle tijde de toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen. e. Onderverhuur en ter beschikking aan derden is ten strengste verboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen. f. De verhuurde artikelen moeten door de huurder droog worden opgeslagen en bij het ophalen op de begane grond en goed toegankelijk te worden klaargezet. g. Bij beëindigen van deze overeenkomst worden de gehuurde goederen volledige en droog ter beschikking van de verhuurder gesteld. Indien daarbij zal blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn en dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt , is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie en/of reinigingskosten in rekening te brengen. 6.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken. a. De voor de gehuurde goederen benodigde goedkeuringen zoals vergunningen , ontheffingen en beschikkingen etc etc. b. Het terrein en of de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst. c. Aansluitmogelijkheden voor de ten behoeve van gebruik benodigde energie en water etc etc. 6.3. De huurder heeft de plicht bij harde wind , storm en regen het opblaasbare object(en) buiten gebruik/werking te stellen en de blower(s) binnen te zetten. 6.4. De huurder heeft de plicht bij harder wind (vanaf windkracht 6 ) of storm de partytent(en) / tent(en) buiten gebruik te stellen. Hierover kunt u ons bellen wij helpen u hierbij. 6.5. De huurder is verplicht ten alle tijde toe te zien op een veilige gebruik van springkussen(s) , attracties en andere gehuurde goederen. Veilig gebruik omvat in ieder geval constante aanwezigheid van een volwassene die er op toe ziet dat de regels en de symbolen op het symbolenbord en de gebruiksaanwijzing die bij de springkussen(s) , attractie(s) en verdere van de gehuurde goederen wordt geleverd wordt nageleefd'. 6.6. Huurder is verplicht al het gehuurde goed dat op stroom functioneert aan te sluiten op een geaarde stopcontact.

                             7. Veiligheid


7.1. Veiligheid is een zaak van de huurder zelf, doch indien de verhuurder met bemanning verhuurt dan zal de verhuurder op de locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers en de verhuurde goederen. 7.2. Indien de verhuurder deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is de verhuurder gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de huurder in rekening te brengen. 7.3. Het is ten strengste verboden om een hittebron te plaatsen in en om de nabijheid van het huurobject , dit in verband met de veiligheid van de huurder en anderen. Onder een hittebron wordt verstaan barbecues op gas , kolen en elektriciteit , vuurkorven, gasfornuizen, kooktoestellen,fakkels en degelijke. Bij gebruik van staande heathers in een tent dient men deze in het midden te plaatsen. 7.4. Bij gebruik van verlichting in een party/feest tent dient men er voor te zorgen dat de lampen niet tegen het tentdoek aan kunnen komen.

                             8. Reparatie


8.1. De huurder is aansprakelijk voor de kosten van de reparaties die naar oordeel van de verhuurder noodzakelijk zijn ten gevolge van on vakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires ,of enige ander oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd.

                           9. Waarborgsom


9.1. De huurder is verplicht voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt aan de verhuurder en door hem vast te stellen waarborgsom te geven. 9.2. De verhuurder behoud zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom evenals de kosten van reparatie en of reiniging9.3. De waarborgsom wordt bij beëindigen van het huurcontract teruggeven aan de huurder mits en voor zover de huurder aan al zijn verplichtingen tegenover verhuurder heeft voldaan.

                           10. Legitimeren


10.1. Onze goederen worden alleen meegegeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort waarvan wij een kopie maken.

                          11. Verzekering


11.1. Gedurende de tijd dat de gehuurde goederen ter beschikking draagt de huurder het volle risico en verantwoording over de gehuurde goederen. De huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade zoals diefstal , verlies , beschadigingen , brand etc etc.

                       12. Aansprakelijkheid


12.1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan de gebruiker of diens personeel ten gevolge van het gebruik van de gehuurde goederen. 12.2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan derden ten gevolge van het gebruik van de gehuurde goederen door de huurde. de huurder zal ter zake de verhuurder voor alle aanspraken van derden vrijwaren. 12.3. Het gebruik van het gehuurde goed is geheel op eigen risico. 12.4. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed door hem dan wel door derden.

                          13. Annulering


13.1. Indien de huurder voordat de huurtermijn is ingegaan tot annulering van de afgesloten overeenkomst overgaat, is de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd: Bij annulering binnen 7 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs. Bij annulering binnen 3 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs. Bij annulering binnen 1 dag voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.

                   14. Opzegging/ontbinding


14.1. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen onmiddellijk ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij de verhuurder. Indien partijen zijn overeengekomen dat de verhuurder bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij de huurder zal ophalen. 14.2. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. De aanzegging tot ontbinding is vorm vrij. 14.3. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is de verhuurder gerechtigd bij vanwege gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde huurcontract onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

                            15. Vervanging


15.1 Indien de huurder niet in staat of bereid is om welke reden dan ook de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te (laten) bezorgen dient de huurder aan de verhuurder een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

                           16. Wijzigingen


16.1. Wijzigingen in en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen

                           17.1 Betalingen


17.1. Betaling dient contant of middels vooruitbetaling te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De huurder zal bij betaling een factuur ter hand worden gesteld. 17.2. Indien de huurder en verhuurder betaling op rekening zijn overeengekomen dient de betaling van de door de verhuurder verzonden factuur binnen 14 te geschieden. 17.3. De verhuurder is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente 1,25% per maand te berekenen gerekend vanaf de vervaldatum van de factuur. 17.4. De huurder verplicht zich voorts alle gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten van de opdrachtgever veroorzaakt door niet betaling te vergoeden. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

                      18. Toepasselijk recht


18.1. Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten is Nederlanse recht van toepassing.

Ons adres

Partytentverhuur-noord Oldenoert 68

9351 KR LEEK

Telefonisch bereikbaar

Tel : 06-27195750

ma-za    08:00 uur-21:00 zon        12:00 uur-17:00


E-mail

info@partytentverhuur-noord.nl


Reserveren

Reserveren